Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov / Climate change mitigation and adaption in the town of Bardejov

 

 

„Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky - kód ACC01, číslo ACC01P01 - hodnota projektu 1 473 580,- EUR

 

Bardejov sa nachádza na severovýchode Slovenska, na oboch stranách rieky Tople v západnej časti pohoria Nízke Beskydy a Ondavskej vrchoviny. Leží na križovatke turistických chodníkov od západu Tatier cez Starú Ľubovňu smerom na Svidník a Duklu.


Bardejov je prirodzeným turistickým centrom v Prešovskom kraji a dôležitou destináciou Slovenska, vďaka bohatej histórii, ale aj vďaka Bardejovským Kúpeľom, ktorých tradícia a návštevnosť prekračujú hranice Slovenska. Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova bolo spolu s komplexom budov, ktoré tvoria židovské Suburbium zo začiatku 18. storočia, v roku 2000 zaradené do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.


Mesto je okresným sídlom, kultúrnym, spoločenským a hospodárskym centrom regiónu Horný Šariš. Vďaka svojim výhodám a svojej geografickej polohe si udržuje významné postavenie nielen v regióne východného Slovenska, ale aj v pohraničných regiónoch susedného Poľska.


V oblasti ochrany životného prostredia sa Bardejov radí k mestám s najvyššou kvalitou podzemných vôd a ovzdušia na celom Slovensku.


Mesto si uvedomuje potrebu plánovania aktivít v oblasti ochrany životného prostredia, ako aj aktivít súvisiacich s adaptáciou na zmenu podnebia. V spojení s týmito aktivitami dalo mesto Bardejov pripraviť nasledujúce strategické dokumenty:
- Koncept Smart City Bardejov
- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bardejova 2015 - 2024
- Koncepcia verejnej zelene mesta Bardejov na obdobie rokov 2012 - 2020
- Koncepcia Bardejovského mestského cestovného ruchu na obdobie rokov 2014 - 2020
- Plán správy miesta svetového dedičstva UNESCO 2013 - 2020 - SK
- Koncepcia rozvoja Mesta Bardejov v tepelnej energii
- Nízko-uhlíková stratégia Mesta Bardejov


Mesto taktiež využíva možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EÚ alebo z iných verejných zdrojov.

Bardejov is located in the north-east of Slovakia, on both sides of the Topla River in the western part of the Nizke Beskydy mountains and the Ondavskii vrchovina mountain range. It lies at the crossroads of hiking trails from the west of the Tatras through the town of Stara Lubovna towards Svidnik and Dukla.


Bardejov is a natural tourist centre in Presov region and an important destination in Slovakia, mainly thanks to Bardejovske kupele (Bardejov Spa), the tradition and attendance of which crosses the state border. The town of Bardejov is a historically and culturally rich town, being considered one of the most beautiful Slovak towns. The historical centre of Bardejov, together with a complex of buildings that form the Jewish Suburbia from the beginning of the 18th century was included in the UNESCO World Heritage Site list in 2000.


The town is a district seat and a cultural, social and economic centre of the region of Horny Saris. Thanks to its advantages and its geographical location, it maintains an important position not only in the region of eastern Slovakia, but also in the border regions of neighbouring Poland.


Bardejov ranks to the towns that have the highest quality of groundwater and air quality in the whole Slovakia.


The town is aware of the need to plan activities in the area of environmental protection, as well as activities related to adaptation to climate change. In connection with these activities, the town had the following strategic documents prepared :
- Smart City Bardejov Concept
- Programme of Economic Development and Social Development of Bardejov 2015 - 2024
- Concept of public greenery of the Bardejov town development for the period 2012 - 2020
- Concept of the Bardejov town tourism for the period 2014 - 2020
- World Heritage Site Management Plan 2013 - 2020 - SK
- Concept of the Bardejov town development in thermal energy
- Low-carbon strategy of the town of Bardejov


The town also uses the possibilities of obtaining the funds from the EU funds or from other public sources.