Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov / Climate change mitigation and adaption in the town of Bardejov

 

 

„Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky - kód ACC01, číslo ACC01P01 - celkové oprávnené výdavky projektu 1 473 650,- EUR

 

Zahŕňa vypracovanie Akčného plánu na zmiernenie dopadov klímy na území mesta. Jeho spracovanie bude prebiehať počas implementácie projektu. Akčný plán na zmiernenie a prispôsobenie sa zmenám v podnebí bude komplexným strategickým dokumentom „shart and medium lerm“, ktorý definuje aktivity mesta zamerané na znižovanie emisií CO2 a adaptovanie na elitný chunge. Zahŕňa:
- analýzu klimatických podmienok (zber a vyhodnotenie klimatických údajov, tvorba klimatického režimu, prognózy, prognózy budúcich zmien podnebia a podobne)
- rizikovú analýzu, analýzu zraniteľnosti územia voči zmene podnebia (zber a analýza dát, tvorba komplexných máp, tvorba modelov a pod.)
- monitorovanie oblastí s rýchlym odtokom vody a extrémnou eróziou alebo rozpracovanie ďalších rizík.

A draft action plan had been drawn up which gave rise to the measures to be implemented within the project. The action plan for mitigation and adaptation to climate change will be a comprehensive short and medium term strategic document that will define the town's activities focused on reducing the C02 emissions and adaptation to climate change. As part of the activity, the draft action plan, as submitted under the mandatory annexes to the application, will be finalized, including the following analyses:
- analysis of the climate conditions (collection and evaluation of the climate data, creation of climate models, forecasts, forecasts of future climate change and alike)
- risk analysis, analysis of the territory vulnerability to climate change (data collection and evaluation, creation of complex maps, creation of models and alike)
- monitoring of areas with rapid water drain and extreme erosion or slipping hazard and elaboration of proposals for action.