Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov / Climate change mitigation and adaption in the town of Bardejov

 

 

„Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky - kód ACC01, číslo ACC01P01 - celkové oprávnené výdavky projektu 1 473 650,- EUR

 

Hlavná aktivita sa bude realizovať prostredníctvom opatrení: Zníženie energetických nákladov základnej školy ZŠ Bartolomeja Krpelca. Zateplenie vonkajšieho plášťa a výmena otváracích konštrukcií (6,44t/co2/rok). Predmetom je aj efektívne využitie vody v základnej škole ZŠ Bartolomeja Krpelca a jej ďalšie využitie na zavlažovanie, splachovanie - infiltrácia vody zo školských budov: zachytávanie dažďovej vody do retenčných nádob povrchovej vody.

The main activity will be implemented through the measures: Reducing the energy costs of the primary school Bartolomeja Krpelca: insulation of the external cladding and replacement of opening structures (6.44t/C02/year). Efficient use of water in the primary school Bartolomeja Krpelca and it further usage for irrigation, flushing-water infiltration from roofs of school buildings: collecting rainwater into surface water retention vessels.