Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov / Climate change mitigation and adaption in the town of Bardejov

 

 

„Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky - kód ACC01, číslo ACC01P01 - hodnota projektu 1 473 580,- EUR

 

Mesto Bardejov plánuje prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov implementáciou opatrení zameraných na úsporu elektrickej energie prostredníctvom: Modernizácie vnútorného osvetlenia v areáli základnej školy ZŠ Bartolomeja Krpelca (0,48 t/CO2/rok). Toto opatrenie významne zlepší svetelné podmienky v priestoroch budovy základnej školy a zníži energetickú náročnosť osvetlenia jeho modernizáciou, ktorá priamo súvisí so znížením emisií CO2, ako aj s finančnými nákladmi na prevádzka osvetlenia v základnej škole. Realizovaná aktivita prispeje k naplneniu indikátora: "Odhadované ročné zníženie emisií CO2 podporených subjektov (v tonách), cieľová hodnota je 3,84 (od ukončenia činnosti do ukončenia obdobia udržateľnosti 3+5) implementovaných opatrení na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene klímy".

The city of Bardejov also plans to contribute to the reduction of greenhouse gas emissions by implementing the measures aimed at saving electrical energy by: Modernization of interior lighting in the premises of primary school Bartolomeja Krpelca (0.48t/C02/year). This measure will significantly improve the lighting conditions in the premises of the primary school building and will reduce the energy demand of the lighting by its modernization, which is directly related to the reduction of C02 emissions, as well as the financial costs of operating the lighting in the primary school. The implemented activity will contribute to fulfilment of the indicator: "Estimated annual C02 emissions reductions of supported entities (in tones), target value is 3,84 (from termination of the activity up to termination of the sustainability period 3+5)."