Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov / Climate change mitigation and adaption in the town of Bardejov

 

 

„Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky - kód ACC01, číslo ACC01P01 - celkové oprávnené výdavky projektu 1 473 650,- EUR

 

Ďalším opatrením, prostredníctvom ktorého chce mesto znížiť emisie znečisťujúcich látok z cestnej dopravy, je rozvoj udržateľnej mobility prostredníctvom podpory a rozvoja cyklistiky. V oblasti dopravy je hlavným problémom mesta zvýšenie intenzity cestnej dopravy, ktoré je výsledkom hlavne zvýšenia významu osobných automobilov pre mobilitu obyvateľstva, ako aj postupného presunu centra nákladnej dopravy zo železnice na cesty (zvýšenie intenzity nákladnej dopravy). Za účelom rozvoja a podpory cyklistiky budú zakúpené 2 ks bicyklov pre zamestnancov Mesta (0,252 t/CO2/rok), nákup 4 ks stojanov na bicykle (bez vplyvu na CO2). Týmto opatrením chce bardejovská radnica ísť svojim občanom príkladom a motivovať ich k udržateľným spôsobom dopravy, pri dochádzaní do práce namiesto motorového vozidla používať bicykel.

Another measure through which the town wants to reduce pollutant emissions from the road traffic is to develop sustainable mobility through the promotion and development of cycling. In the field of transport, a major problem for the town is the increase in road traffic intensity, which results mainly from the increase in the importance of passenger cars in the mobility of the population, as well as the gradual shift of freight transport centre from the railways to roads (increase in the intensity of truck transport). In order to develop and promote cycling, the town proposes to implement the measures such as purchase of 2 pc bicycles for Town Hall employees (0.252 t/C02/year), purchase of 4 pc bike stands (no influence on C02 emissions). With this measure, the Bardejov Town Hall wants to set an example for its citizens and motivate them to use sustainable forms of transport, to use a bicycle instead of a motor vehicle when commuti11g to work.