Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov / Climate change mitigation and adaption in the town of Bardejov

 

 

„Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky - kód ACC01, číslo ACC01P01 - celkové oprávnené výdavky projektu 1 473 650,- EUR

 

Hlavná činnosť sa bude realizovať prostredníctvom opatrení Výsadba stromov a skupín stromov ul. Komenského - 56 ks a deliaci pás, ul. pod Vinbargom - lúka - 15 ks, Základná škola ZŠ B. Krpecla - 8 ks, ul. pod Vinbargom - sprievodná ulička - 35 ks, ul. Kutuzovova - 5 ks. Budovanie prírodných prvkov na zvýšenie vlhkosti vzduchu a udržanie vlhkosti: kvitnúca rozsiahla lúka na ul. Kutuzovova. Stavba prírodných prvkov na zníženie teploty vzduchu v tieni a na ochladzovanie verejných priestorov, areál kúpaliska - 3 ks stromy, ul. Toplianska - 8 ks, ul. Dlhý rad - 5 ks, vonkajšia zvislá zeleň - výsadba 80 ks popínavé vodné rastliny pri oplotení kúpaliska, tvorba vodných prvkov v zastavaných územiach: vodná hmla na Radničnom námestí.

The main activity will be implemented through the measures Planting trees and groups of trees ul. Komenskeho - 56 pc and a dividing strip, ul. pod Vinbargom - meadow - 15 pc, Primary school B. Krpecla - 8 pc, ul. pod Vinbargom - accompanying alley - 35 pc, ul. Kutuzovova - 5 pc. Building natural elements to increase air humidity and retain moisture: flowering extensive meadow at ul. Kutuzovova. Constructing the natural elements to reduce air temperature by shading and to cool public areas, swimming pool premises - 3 pc trees, ul. Toplianska - 8 pc, ul. Dlhy rad - 5 pc, exterior vertical greenery - planting 80 pc climbing woody plants at the swimming pool fencing, creation of water elements in the built-up areas: water fog system - sprinkling gate at Radnicne namestie (Town Hall Square).