Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov / Climate change mitigation and adaption in the town of Bardejov

 

 

„Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky - kód ACC01, číslo ACC01P01 - celkové oprávnené výdavky projektu 1 473 650,- EUR

 

Zabezpečením zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu v Bardejove sa zníži množstvo zmesového komunálneho odpadu o biologicky rozložiteľného odpadu a následne sa zabráni nákladnému a environmentálne náročnému skládkovaniu. Budú vytvorené podmienky pre cyklus opätovného využívania prírodných zdrojov v rámci hnojenia a úpravy zelene. Táto aktivita sa týka opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov, konkrétne zníženie CO2, kompostovaním biologicky rozložiteľného odpadu namiesto jeho ukladania na skládku. Podpora zavedenia zberu biologicky rozložiteľného odpadu z komplexnej bytovej výstavby zakúpením zberných nádob a hygienickej nádoby, 110 ks kontajnerov s kapacitou 240 l a 105 ks zberné kontajnery s kapacitou 660 l.

By provision of biodegradable waste collection and recovery in Bardejov, the amount of mixed municipal waste will be reduced by the biodegradable waste and consequently the expensive and environmentally burden some land filling will be avoided. Conditions will be created for the cycle of reuse of natural resources in the framework of fertilization and greenery treatment. This activity concerns the measure to reduce greenhouse gas emissions, namely reducing C02, by composting the biodegradable waste instead of having it landfilled. Support for introduction of the biodegradable waste collection from complex housing construction by purchasing collection containers and hygiene container, 110 pc collection containers with a capacity 240 l and lO5 pc collection containers with a capacity 660 l.