Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov / Climate change mitigation and adaption in the town of Bardejov

 

 

„Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky - kód ACC01, číslo ACC01P01 - celkové oprávnené výdavky projektu 1 473 650,- EUR

 

Táto aktivita sa týka implementácie tzv. mäkkých opatrení. Hlavná činnosť sa bude realizovať prostredníctvom Analýzy súčasnej situácie skleníkových plynov z jednotlivých sektorov, Analýzy klimatických podmienok, Analýzy rizík zraniteľnosti územia voči zmene podnebia. Monitorovanie oblastí s rýchlym vývojom odtok vody a extrémnou eróziou alebo nebezpečenstvom zosuvu. Zriadenie „stálej expozície“ o implementácii opatrení a vzdelávania o znižovaní vplyvu CO2 na životné prostredie v meste. Vzdelávací program pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, vrátane verejnosti. Zriadením samostatnej webovej stránky určenej na zvýšenie povedomia občanov o príčinách a predchádzaní emisiám skleníkových plynov, účinkoch zmeny podnebia a spôsoboch ich prispôsobenia, zorganizovaním úvodnej a záverečnej konferencia pre odbornú a širokú verejnosť s cieľom predstaviť realizované aktivity a ich vplyv na znižovanie CO2 na území mesta.

This activity concerns the implementation of soft measures. The main activity will be implemented through the measures: Analysis of the current situation of greenhouse gases from individual sectors, Analysis of the climate conditions, Risk analysis, analysis of the territory vulnerability to climate change. Monitoring of areas with rapid water drain and extreme erosion or slipping hazard. Establishment of a "permanent exhibition - exposition" on the implementation of measures and education on reducing the impact of C02 on the environment in the town. Education programme for primary school pupils and secondary school students, including the public. A separate website designed to raise citizens' awareness of the causes and prevention of greenhouse gas emissions, the effects of climate change and means of adaptation thereto. The initial and final conference for professional and general public to present the implemented activities and their impact on C02 reduction on the town territory.