Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov / Climate change mitigation and adaption in the town of Bardejov

 

 

„Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky - kód ACC01, číslo ACC01P01 - celkové oprávnené výdavky projektu 1 473 650,- EUR

 

Druhá konferencia „Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov“

Dňa 8. novembra 2022 sa v priestoroch mestského úradu v Bardejove konala v poradí druhá konferencia pod identickým názvom, ktorá je súčasťou programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 (EHP) a štátneho rozpočtu SR.

V rámci konferencie odznelo dovedna päť prednášok, z ktorých väčšina bola venovaná aktuálnemu projektu realizovanému v Bardejove. Ten sa týka jednak rekonštrukcie pavilónov (objektov) Základnej školy Bartolomeja Krpelca, ktorá zabezpečí aplikáciu energeticky úsporných riešení, ale aj výsadbu nových stromoradí a skupín stromov vo vybraných lokalitách mesta.

Projekt takisto ráta s realizáciou a implementáciou opatrení smerujúcich k zvyšovaniu atraktivity cyklodopravy v meste, ako ekologicky najprijateľnejšiemu spôsobu dopravy a v neposlednom rade sa dotýka aj opatrení na zlepšenie odpadového hospodárstva mesta. Projekt je takisto realizovaný aj v oblasti publicity a informačných aktivít, zvyšovania povedomia a stimulácie k šetrnému správaniu sa k životnému prostrediu.

The second conference "Mitigation and adaptation to climate change in the city of Bardejov"

On November 8th 2022, the second conference under the same name as the first one was held on the premises of the municipality in Bardejov, which is part of the program "Mitigation and adaptation to climate change" (SK-Climate) co-financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 (EEA ) and the state budget of the Slovak Republic.

As a part of the conference, a total of five lectures were presented, most of them were dedicated to the current project implemented in Bardejov. The project concerns, on one hand, the reconstruction of the pavilions (objects) of the Bartolomej Krpelec Elementary School, which will ensure the application of energy-saving solutions, but also the planting of new trees, rows of trees and groups of trees in selected locations of the city.

The project also counts on the realization and implementation of measures aimed at increasing the attractiveness of bicycle transport in the city, as the most ecologically acceptable mode of transport, and last but not least, it is also aimed on measures to improve the city's waste management. The project is also implemented in the field of publicity and information activities, raising awareness and stimulating environmentally friendly behavior.


POZVÁNKA NA KONFERENCIU organizovanú v rámci projektu "Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov"

realizovaného v rámci programu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy" (SK-Klíma) spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Termín: 8. november 2022
Miesto: Veľká zasadačka MsÚ, Radničné námestie 16, Bardejov
Organizátor: Mesto Bardejov

Cieľom konferencie je poskytnúť informácie o priebehu implementácie projektu ako aj ďalších aktivitách týkajúcich sa opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy.

POZVÁNKA

INVITATION TO CONFERENCE organized within the project "Mitigation and adaptation to the climate changes in the city of Bardejov"

implemented within the program "Mitigation and adaptation to climate change" (SK-Klíma) co-financed from the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and the state budget of the Slovak Republic.

Date: November 8th 2022
Place: Large conference room of the Municipality of Bardejov, Radničné námestie 16, Bardejov
Organizer: City of Bardejov

The goal of the conference is to provide information on the progress of the implementation as well as other activities related to measures to mitigateand adaptation to climate changes.

INVITATION


Úvodná videokonferencia projektu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov“

V stredu 9.2.2022 sa v priestoroch Mestského úradu v Bardejove konala úvodná videokonferencia projektu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov“, realizovaného v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma)“. Ten je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR.
Videokonferencie sa zúčastnili zástupcovia samosprávy Bardejova a Molde (Nórsko), predstavitelia ministerstva životného prostredia SR a externí projektoví manažéri, ako aj zástupca Základnej školy Bartolomeja Krpelca.
Pred rokom – 26. februára 2021 – bola schvaľovacím orgánom schválená projektová zmluva projektu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov“ vo výške takmer 1,4 milióna €, pričom celková výška oprávnených nákladov je takmer 1,5 milióna €. Projekt pozostáva z deviatich aktivít a práve spomínaná úvodná videokonferencia sprostredkovala bližšie informácie o projekte, jeho cieľoch, očakávaných výsledkoch a výstupoch.
Medzi hlavné aktivity projektu patria stavebné: zateplenie vonkajšieho plášťa, výmena otvorových konštrukcií a pod. Základnej školy B. Krpelca, ale aj projekt efektívneho využitia vody. Projekt sa zameriava aj na energetické úsporné riešenia formou modernizácie vnútorného osvetlenia areálu školy. Bude mať však dosah aj na „zelenú“ a „modrú“ infraštruktúru (výsadba stromov a skupín stromov v niekoľkých lokalitách mesta, stavba prírodných prvkov na zníženie teploty vzduchu v tieni a na ochladzovanie verejných priestranstiev...), a mimoriadny dopad projekt bude mať na odpadové hospodárstvo mesta: zabezpečením zberu a následného zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu sa zníži množstvo zmesového komunálneho odpadu. Tým sa eliminuje nákladné a environmentálne náročné jeho skladovanie. Z prostriedkov projektu sa napríklad zabezpečí 110 kusov zberných kontajnerov na BIO odpad s kapacitou 240 litrov, ďalších 110 kusov takýchto kontajnerov s kapacitou 660 litrov a hygienizačný kontajner s kapacitou 30 kubických metrov.
Realizáciou projektu sa kvalita života v Bardejove (najmä tá environmentálna) dostane na podstatne vyššiu úroveň, než doteraz, a nezanedbateľným nie je ani konečný prínos pre Základnú školu Bartolomeja Krpelca, ako aj iné lokality v meste.

The opening videoconference of the project „Climate change mitigation and adaption in the town of Bardejov“

On Wednesday, February 9th 2022, the introductory video conference of the project "Climate Mitigation and Adaptation in the City of Bardejov", implemented within the program "Climate Mitigation and Adaptation (SK-Climate)", took place in the premises of the Municipality of Bardejov. It is co-financed from European Economic Area Financial Mechanism of the 2014-2021 and the state budget of the Slovak Republic. The video conference was attended by the representatives of the municipality of Bardejov and Molde´s municipality (Norway), representatives of the Ministry of the Environment of the Slovak Republic and external project managers, as well as the representative of the Primary School of Bartolomej Krpelec.
A year ago - on February 26th 2021 - the approval authority accepted a project contract for the project "Mitigation and adaptation to climate change in the town of Bardejov" with the amount of almost € 1.4 million, while the total amount of eligible costs is almost € 1.5 million. The project consists of nine activities and the just mentioned introductory videoconference provided more detailed information about the project, its goals, expected results and outputs.
Main activities of the project include construction: insulation of the outer shell, replacement of opening structures and so on of the elementary school of B. Krpelec, but also a project for efficient use of water. The project also focuses on energy saving solutions in the form of modernization of the interior lighting of the school premises. However, it will also have an impact on "green" and "blue" infrastructure (planting trees and groups of trees in several localities of the city, construction of natural elements to reduce the air temperature in the shade and to cool public spaces ...), and the project will have an extraordinary impact on waste management: ensuring the collection of waste and subsequent recovery of biodegradable waste will reduce the amount of mixed municipal waste.
This eliminates costly and environmentally demanding storage. From the funds of the project we will provide 110 collection containers for BIO waste with a capacity of 240 liters, another 110 pieces of such containers with a capacity of 660 liters and a sanitation container with a capacity of 30 cubic meters.
Realization of this project - for the quality of life in Bardejov (mainly environmental quality) it will reach much higher level than in the old days and not negligible is also the final benefit for the Elementary school of Bartolomej Krpelec as well as for other locations in the city.


„Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v Bardejove“

Pred rokom – 26. februára 2021 – bola schvaľovacím orgánom schválená projektová zmluva projektu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov“, ktorý je realizovaný v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma)“, spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR vo výške takmer 1,4 milióna €, pričom celková výška oprávnených nákladov je takmer 1,5 milióna €. Projekt pozostáva z deviatich aktivít a viac informácií poskytne úvodná on-line konferencia, ktorá sa uskutoční 9. februára 2022 od 10.00 hod. do 11.30 hod.

► Link na konferenciu ◄

Informácie o projekte nájdete aj na web stránke mesta www.klimabardejov.bardejov.sk.

Informácie o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku nájdete na www.norwaygrants.sk

"Mitigation and adaptation to climate change in Bardejov"

About a year ago - on February 26th 2021 - the approval authority approved the project contract of the project "Climate Change Mitigation and Adaptation in the City of Bardejov", that is implemented under the program "Climate Change Mitigation and Adaptation (SK-Climate)", co-financed by the Financial mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and by the state budget of the Slovak Republic in the amount of almost € 1.4 million, while the total amount of eligible costs is almost € 1.5 million. The project consists of nine activities and more information will be provided by the introductory online conference, which will take place on February 9th, 2022 from 10.00 AM to 11.30 AM

► Conference link ◄

Information about the project you will also find on the web site of the city: www.klimabardejov.bardejov.sk.

Information about programs and projects funded from Norwegian grants in Slovakia may be found on www.norwaygrants.sk