Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov / Climate change mitigation and adaption in the town of Bardejov

 

 

„Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky - kód ACC01, číslo ACC01P01 - celkové oprávnené výdavky projektu 1 473 650,- EUR

 

Projekt „Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov“ získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 1 399 967 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 209 995 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšená odolnosť voči zmene klímy a schopnosť reagovať na zmenu klímy v rámci cieľových území.


„Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.“


Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy EUR. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy EUR. Prioritami tohto obdobia sú:
#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti


Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP. Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ. Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ. Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.


Nórsko, Island a Lichtenštajnsko ako nečlenské štáty EÚ poskytujú od roku 1994 prostredníctvom Grantov EHP a Nórska finančné príspevky tým krajinám EÚ, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ. V programovom období 2014-2021 je týchto krajín 15. Na druhej strane je týmto prispievateľským štátom umožnený voľný pohyb tovarov, kapitálu, služieb a osôb v rámci všetkých členských krajín EÚ. Hlavným cieľom Grantov EHP a Nórska je prispievať k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a k posilňovaniu spolupráce medzi prispievateľskými (donorskými) a prijímateľskými štátmi. Realizované projekty sú financované z dvoch mechanizmov - Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus. Štátny rozpočet SR sa na financovaní podieľa 15 %. Slovenská republika je prijímateľským štátom od roku 2004, kedy sa stala členom Európskej únie a tým aj súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru.


V predchádzajúcom programovom období 2009-2014 poskytli prispievateľské štáty viac ako 80 miliónov eur v celkovo ôsmych programoch. Zrealizované projekty možno považovať za úspešné s konkrétnym vplyvom na vývoj v programových oblastiach – environmentálnom, kultúrnom, vzdelávacom či sociálnom sektore.


V nadväznosti na podpis Memoránd o porozumení koncom novembra 2016 bola odštartovaná príprava nových programov pre aktuálne programové obdobie 2014-2021, ktoré boli dohodnuté s prispievateľskými štátmi práve v Memorandách.


V rámci Finančného mechanizmu EHP sú financované programy:
- „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ (17,5 mil. €) - Správca programu: Úrad vlády SR
- „Cezhraničná spolupráca / Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť“ (8,5 mil. €) - Správca programu: Úrad vlády SR
- „Fond pre aktívne občianstvo“ (9 mil. €) - Správca programu: Nadácia Ekopolis, Nadácia otvorenej spoločnosti a Karpatská nadácia


V rámci Nórskeho finančného mechanizmu sú financované programy:
- „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov" (15 mil. €) - Správca programu: Úrad vlády SR
- „Domáce a rodovo podmienené násilie (9 mil. €) - Správca programu: Úrad vlády SR
- „Sociálny dialóg a dôstojná práca" (582 tis. €) - Správca programu: Innovation Norway


Z oboch finančných mechanizmov sú financované programy:
- „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy" (16 mil. €) - Správca programu: Ministerstvo životného prostredia SR
- „Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov" (20 mil. €) - Správca programu: Výskumná agentúra


Implementácia dvoch predchádzajúcich programových období (2004-2009 a 2009-2014) doposiaľ priniesla želané výsledky a nepochybne identifikovaný prínos naprieč oblasťami, v ktorých boli programy realizované. Granty EHP a Nórska sú dnes „značkou“, ktorá nachádza v spoločenskom vedomí svoje stabilné miesto a možno ich označiť ako „úspešný príbeh“, podporujúci zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu, čo je mimochodom aj výstižné celoeurópske motto grantov pre programové obdobie 2014-2021.

The project „Mitigation and adaptation to climate change in Bardejov“ benefits from a 1 399 967 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 209 995 €. The aim of the project is increased climate change resilience and responsiveness within targeted areas.


„If you want to know more about programmes and projects financed by the EEA Grants in Slovakia, visit www.eeagrants.sk.“


The EEA Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe. There are two overall objectives: reduction of economic and social disparities in Europe, and to strengthen bilateral relations between the donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics. The three donor countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). The donors have provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, the EEA Grants amount to €1.55 billion. The priorities for this period are:
#1 Innovation, Research, Education and Competitiveness
#2 Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction
#3 Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy
#4 Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights
#5 Justice and Home Affairs


The EEA Grants are jointly financed by Iceland, Liechtenstein and Norway, whose contributions are based on their GDP. Eligibility for the Grants mirror the criteria set for the EU Cohesion Fund aimed at member countries where the Gross National Income (GNI) per inhabitant is less than 90% of the EU average. All projects are co-financed by the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 15%.


As non-EU countries, Norway, Iceland and Liechtenstein have provided, since 1994, through EEA and Norway Grants financial contributions to those EU countries whose gross domestic product per capita is less than 90% of the EU average. There are 15 such states in the programme period 2014–2021. On the other hand these Donor states have access to free movement of goods, capital, services and persons within the all member EU states. The main aim of the EEA and Norway Grants is to contribute to decreasing economic and social differences within European Economic Area (EEA) and to strengthening the cooperation between Donor and Beneficiary states. Implemented projects are financed from two mechanisms – EEA financial mechanism and Norwegian financial mechanism. Slovak national budget contributes 15 %. Slovak Republic is a beneficiary state from 2004 since it became the member of European Union as well the member of the European Economic Area.


The Donor states contributed more than 80 Million EUR in total of eight programmes in previous programme period 2009–2014. Conducted projects may be considered as successful with specific influence on development in programme areas – environmental, cultural, educational or social sector.


In connection with the signing of Memoranda of Understanding (MoU) at the end of November 2016 preparation of new programmes for the present programme period 2014-2021 has commenced. These were agreed upon with the Donor states in the MoUs.


Programmes financed via EEA Financial Mechanism:
- “Cultural Entrepreneurship, Cultural Heritage and Cultural Cooperation” (17,5 mil. €) – Programme Operator: Government Office of the Slovak Republic
- “Cross-border Cooperation/Good governance, Accountable Institutions, Transparency” (8,5 mil. €) – Programme Operator: Government Office of the Slovak Republic
- “Active Citizens Fund” (9 mil. €) - Programme Operator: the Ekopolis Foundation, the Open Society Foundation and the Carpatian Foundation


Programmes financed via Norwegian Financial Mechanism:
- “Local Development, Poverty Reduction and Roma Inclusion” (15 mil. €) - Programme Operator: Government Office of the Slovak Republic
- “Domestic and Gender-based Violence” (9 mil. €) - Programme Operator: Government Office of the Slovak Republic
- “Social Dialogue and Decent Work” (€ 582,000) - Programme Operator: Innovation Norway


Programmes financed via EEA Financial Mechanism and Norwegian Financial Mechanism:
- “Climate Change Mitigation and Adaptation” (16 mil. €) - Programme Operator: Ministry of Environment of the Slovak Republic
- “Business Development, Innovation and SMEs” (20 mil. €) - Programme Operator: Research Agency


The implementation of the two previous programming periods (2004-2009 and 2009-2014) has brought the desired results and identified benefits across the areas in which the programmes were implemented. The EEA and Norway Grants can be considered as a "brand" with stable position in social consciousness and "success story" supporting a green, competitive and inclusive Europe, which is, incidentally, very appropiate Pan European motto of grants for the programming period 2014-2021.